CHỉ đạo điều hành

Từ 01/7/2024 sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng
Ngày đăng 25/05/2024 | 11:03  | View count: 151

UBND huyện vừa có văn bản số 827/UBND-VP ngày 24/5/2024 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Tổ công tác Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Giao Phòng Văn hóa Thông tin huyện chủ trì tham mưu UBND huyện việc thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID; phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VneID như thực hiện cấp phiếu Lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an 2 sinh xã hội…..giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện tham mưu UBND huyện triển khai việc phối hợp với Công an, Văn phòng UBND và các sở ngành thành phố để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử và việc triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

 

Giao Công an huyện: Tham mưu UBND huyện phối hợp Công an Thành phố và các sở ngành Thành phố để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử và việc triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Phối hợp phòng Văn hóa Thông tin huyện thực hiện tuyên truyền có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VneID, các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VneID như thực hiện cấp phiếu Lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội…..giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, cơ quan thường trực chung của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND huyện và Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 huyện theo quy định.

Văn phòng

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh