CHỉ đạo điều hành

Niêm yết công khai kế hoạch và các văn bản thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023
Ngày đăng 16/05/2024 | 02:00  | View count: 307

Để triển khai hỗ trợ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023, UBND huyện Thường Tín thực hiện tuyên truyền, niêm yết công khai kế hoạch số 54/KH-SNN và các văn bản thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023, cụ thể như sau:

 

1. Kế hoạch số 54/KH-SNN ngày 10/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triên mô hình giảm nghèo năm 2024 theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ- HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố.

2. Phụ lục 07 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố; Hướng dẫn số 112/HD-SNN ngày 08/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Hà Nội;
3. Danh sách số lượng hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo trong 36 tháng trên địa bàn các huyện, thị xã đã đăng ký tham gia Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.

4. Hướng dẫn 12/HD-SNN ngày 8/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện một số nội dung Phụ lục 07

5. Thông báo 332/TB-UBND của UBND huyện về việc tuyên truyền, niêm yết công khai kế hoạch và các văn bản thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023.

 

Trong thời gian niêm yết công khai các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm cộng đồng, tổ hợp tác; tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia dự án/kế hoạch theo các hình thức hỗ trợ “Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị” và “Phát triển sản xuất theo cộng đồng” quy định tại Kế hoạch số 54/KH-SNN ngày 10/5/2024; Phụ lục 07 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 và Hướng dẫn số 112/HD-SNN ngày 08/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có văn bản đăng ký (theo Phụ lục gửi kèm) tham gia gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế huyện Thường Tín – Trụ sở UBND huyện Thường Tín, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, trước ngày 15/6/2024 để tổng hợp báo cáo).   

Hết thời gian niêm yết trên, nếu không có doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm cộng đồng, tổ hợp tác; tổ chức, cá nhân có nhu cầu; UBND huyện sẽ lập biên bản kết thúc niêm yết công khai và báo cáo theo quy định. Hết thời hạn niêm yết mọi đăng ký của các tổ chức, cá nhân… sẽ không được thụ lý xem xét giải quyết.

Trên đây là Thông báo niêm yết công khai của UBND huyện Thường Tín để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm cộng đồng, tổ hợp tác; tổ chức, cá nhân được biết và có nhu câu đăng ký theo nội dung Thông báo này.

Phòng Kinh tế

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh