CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Thường Tín
Ngày đăng 13/01/2024 | 21:05  | View count: 83

Nhằm mục đích kịp thời phát hiện các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, các quy định không phù hợp, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ. Đồng thời, qua rà soát đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; Góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện

UBND huyện vừa có kế hoạch số 15KH-UBND để triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện đưa ra nội dung cụ thể là rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC. Xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính tương ứng với việc cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ TTHC; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện; Rà soát, đánh giá các nội dung về quy định, thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, coi việc rà soát là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của mỗi cán bộ, công chức khi được phân công giải quyết TTHC. Sản phẩm rà soát, đánh giá thủ tục hành chính là các sáng kiến cải cách hành chính, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá; Văn bản kiến nghị thực thi. Sau khi rà soát các đơn vị có kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện về phương án đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính đang được thực hiện tại đơn vị mình gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp kiến nghị gửi Văn phòng UBND thành phố Hà Nội xem xét, đánh giá.

Cách thức rà soát, đánh giá: Các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo ngành, lĩnh vực được phân công giải quyết tại cơ quan, đơn vị mình để báo cáo, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp với điều kiện hiện tại và quy định pháp luật hiện hành. Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đã được UBND thành phố Hà Nội công bố, trong đó trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các TTHC có tần suất thực hiện lớn. Rà soát các mẫu đơn, mẫu tờ khai, lệ phí, yêu cầu, điều kiện, cách thức thực hiện đối với từng thủ tục hành chính đã được lựa chọn để rà soát. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện TTHC, quy định hành chính nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thì UBND huyện chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung để kịp thời tham mưu. 

Các phòng chuyên môn của UBND huyện có trách nhiệm thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC theo lĩnh vực quản lý. Chỉ đạo, phân công công chức thực hiện giải quyết TTHC kịp thời theo thời gian quy định.

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định. Chỉ đạo, phân công công chức chuyên môn, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo quy định...

Văn phòng

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh