TIẾP CẬN THÔNG TIN

Công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng 21/09/2022 | 10:35 AM  | View count: 48

Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:53 PM  | View count: 124
  Xem chi tiết: 1543/QĐ-UBND

Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:43 PM  | View count: 124
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện...

Phòng Kinh tế: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 22/02/2022 | 04:49 PM  | View count: 2873
  UBND huyện vừa có quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế huyện. Xem chi tiết:  ...

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:11 AM  | View count: 35
UBND huyện vừa có quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện. Xem...

Phòng Tài nguyên và môi trường

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:09 AM  | View count: 29
UBND huyện vừa có quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và ...

Phòng Giáo dục và Đào Tạo

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:08 AM  | View count: 21
UBND huyện vừa có quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào ...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:08 AM  | View count: 13
  UBND huyện vừa có quyết định 08/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và...

Phòng Văn hóa và thông tin

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:08 AM  | View count: 12
UBND huyện vừa có quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn hóa và thông tin huyện. ...

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:07 AM  | View count: 16
UBND huyện vừa có quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện. ...

Phòng Tư pháp: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:07 AM  | View count: 16
  UBND huyện vừa có quyết định số 03/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. ...

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:06 AM  | View count: 28
UBND huyện vừa có quyết định số 09/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện.   Xem chi...

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 22/02/2022 | 10:04 AM  | View count: 10
UBND huyện vừa có quyết định số 02/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch...

Hỏi đáp về Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 13/08/2021 | 05:08 PM  | View count: 165
  Một số câu hỏi và giải đáp về Luật Tiếp cận thông tin: Hỏi đáp về Luật Tiếp cận thông tin

Sổ tay hướng dẫn công dân về tiếp cận thông tin

Ngày đăng 13/08/2021 | 04:41 PM  | View count: 144
  Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải Sổ tay hướng dẫn công dân về tiếp cận thông tin:   Sổ tay hướng dẫn công dân.doc

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 10/10/2018 | 03:35 PM  | View count: 366
  Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 13/2018/NĐ-CP ...

Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 10/10/2018 | 08:56 AM  | View count: 338
Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin Thuộc tính văn bản ...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh