Phòng

Văn phòng HĐND & UBND

Ngày đăng 16/03/2017 | 10:43 AM  | View count: 3884
Điều 1. Vị trí, Chức năng 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín là cơ quan tham mưu, giúp...

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày đăng 09/03/2017 | 04:58 PM  | View count: 2852
I. Đặc điểm, tình hình đơn vị Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thường Tín. Địa điểm: Thị trấn Thường Tín - huyện...

Thanh tra nhà nước

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:08 AM  | View count: 1077
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín có chức năng tham mưu,...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 09/03/2017 | 04:49 PM  | View count: 1606
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín có chức năng: tham...

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 09/03/2017 | 04:58 PM  | View count: 1773
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...

Phòng Y tế

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:18 AM  | View count: 1308
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, có chức năng...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 09/03/2017 | 04:44 PM  | View count: 1738
   Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện ...

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:14 AM  | View count: 1488
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 09/03/2017 | 04:54 PM  | View count: 2206
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:09 AM  | View count: 1741
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thực hiện chức năng...

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 09/03/2017 | 04:55 PM  | View count: 1805
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín có chức năng tham mưu,...

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 10/03/2017 | 09:06 AM  | View count: 3045
I. Vị trí, chức năng              1.  Phòng ...