Đảng - đoàn thể

Thường Tín sẵn sàng tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến thời điểm này, các phần việc chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hoàn tất và sẵn sàng cho sự kiện trọng đại diễn ra trong 02 ngày 06,07/6/2024 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Thường Tín.

 

Trước đó, đến ngày 02/4/2024, 29/29 Ủy ban MTTQ xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp trên với tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã là 1.084 vị. Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tuyên truyền đại hội tại các xã

Để chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029 và triển khai thực hiện. Theo Kế hoạch Đại hội sẽ có 301 đại biểu tham dự. Trong đó có 181 đại biểu chính thức.

Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín đã thành lập 04 tiểu ban chuẩn bị tổ chức đại hội. Cùng với sự chủ động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tiểu ban phục vụ Đại hội đã tích cực chuẩn bị các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Công tác tuyên truyền được Ủy ban MTTQ huyện đặc biệt quan tâm. Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các xã tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXIII, trên hệ thống đài truyền thanh huyện và xã, Đài Truyền hình Hà Nội, Bản tin nội bộ và trang Website MTTQ Việt Nam Thành phố.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung xây dựng và hoàn thành các văn kiện Đại hội như Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín khóa XXII: Phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo trong nhân dân, góp phần xây dựng huyện Thường Tín văn minh, hiện đại trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII …

Cùng với việc chuẩn bị văn kiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai công tác nhân sự theo quy định, căn cứ vào các tiêu chuẩn và quy định, hướng dẫn; tiến hành thực hiện quy trình đối với nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định. 

Đại hội sẽ hiệp thương cử 65 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là những người nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín.

Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2019 - 2024); định ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, phát huy truyền thống “Đất danh hương, Huyện anh hùng” và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể nói, Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là Đại hội của "Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển". Qua Đại hội sẽ tiếp tục xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín nhiệm kỳ mới là một khối liên minh của các tổ chức chính trị, xã hội, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự chuyển biến tích cực cho công tác Mặt trận trong tình hình mới; góp phần xây dựng huyện Thường Tín giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xuân Tiến