Tin Xã, thị trấn

Xã Tô Hiệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 năm 2022
Ngày đăng 21/09/2022 | 23:29  | View count: 98

Sáng ngày 21/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Tô Hiệu đã khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách thuộc đối tượng 4 trên địa bàn xã năm 2022.

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian buổi sáng, các học viên được giới thiệu, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới... Qua đó nhằm quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nâng cao trình độ, khả năng tham mưu, đề xuất của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp với quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng tiềm lực thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Công tác quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phòng thủ của đất nước nói chung và xã Tô Hiệu nói riêng. Vì vậy, đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, quá trình học tập các học viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, nắm chắc nội dung; chấp hành nghiêm quy định của lớp học; quân số tham gia học tập bảo đảm 100%. Kết thúc lớp học, Ban Tổ chức đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên thuộc đối tượng 4.

       Thanh Tân