Tin Xã, thị trấn

HĐND xã Văn Bình đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động
Ngày đăng 05/03/2021 | 21:06  | View count: 292

Với mục tiêu “Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã” nhiệm kỳ 2016-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Văn Bình luôn chú trọng, không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

 

 So với nhiệm kỳ trước, hoạt động của HĐND xã Văn Bình nhiệm kỳ 2016-2020 có nhiều đổi mới. Điều này được thể hiện rõ nét qua các kỳ họp HĐND xã. Kỳ họp được coi là một trong những hoạt động cơ bản, chủ yếu trong chức năng, nhiệm vụ của HĐND, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Để kỳ họp HĐND xã thành công theo nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, ngoài việc sắp xếp nội dung, chương trình một cách khoa học, Thường trực HĐND xã đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQ xã thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp, phân công các cơ quan chuyên môn chuẩn bị dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND theo đúng quy định, đạt chất lượng. Cùng với đó, công tác điều hành kỳ họp rất quan trọng, nhất là công tác điều hành phần thảo luận của chủ tọa kỳ họp theo hướng linh hoạt, tạo không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng.

 

Cùng với đó, thời gian qua, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Văn Bình luôn tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động giám sát. Việc phối hợp giám sát tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát chuyên sâu đối với từng nhóm vấn đề, lĩnh vực và đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị toàn diện đến đối tượng giám sát để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, triệt để. Ngoài thực hiện quyền giám sát của đại biểu HĐND, các ban HĐND, Thường trực HĐND xã thông qua tiếp xúc cử tri, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri và trong việc chất vấn các ngành, các đơn vị liên quan tại các hội nghị và kỳ họp, bên cạnh đó là Thường trực HĐND, các ban HĐND xã trong nhiệm kỳ đã thành lập 9 đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết HĐND xã trên một số lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, việc hoàn thiện hồ sơ và xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác đăng ký và công nhận gia đình văn hóa đối với UBND xã; giám sát các khoản thu nộp đầu năm của 3 nhà trường; Giám sát hoạt động điều hành và sản xuất đối với HĐQT HTX nông nghiệp và các thôn, đội trên địa bàn xã Các cuộc giám sát, khảo sát đều được Thường trực HĐND xã đảm bảo thực hiện theo đúng luật, đúng quy trình, cách thức tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả. Hình thức, phương pháp giám sát từng bước được đổi mới theo hướng không những giám sát trên báo cáo mà còn kết hợp giám sát thực tế tại cơ sở để nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương. Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện, khuyến khích những thành tích, ưu điểm; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát chỉ ra. Từ đó, góp phần thực hiện nghiêm có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương.

 

Ngoài ra, để nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND xã Văn Bình thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo công tác tham mưu, ban hành các Nghị quyết đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao.

 

Tin tưởng rằng, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã; tinh thần đoàn kết, nỗ lực, ý thức trách nhiệm cao của đại biểu HĐND, thời gian tới, hoạt động của HĐND xã Văn Bình sẽ ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của người đại biểu dân cử.

Hoài Thu