Tin Xã, thị trấn

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 tại xã Dũng Tiến
Ngày đăng 21/07/2018 | 08:35  | View count: 2179

Sáng ngày 20/7, UBND xã Dũng Tiến tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2018 cho hơn 100 học viên.

Đại tá Trịnh Quốc Thư – Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

giới thiệu những nội dung kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên đã được Đại tá Trịnh Quốc Thư – Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của 7 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chông chiến lược "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt Nam trong tình mới; nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Bích Phương