Văn hóa - xã hội

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đánh giá hoạt động 10 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 10/11/2020 | 21:38  | View count: 137

Chiều ngày 10/11/2020, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 10 tháng đầu năm và triển khai các hoạt động của phong trào những tháng cuối năm 2020.

 

Trong 10 tháng đầu năm 2020 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đạt được nhiều kết quả tích cực: BCĐ đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản, nội dung, nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Về công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa: có 67.913/71.321 hộ đăng ký gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95,2%; 149 làng đăng ký “Làng văn hóa”; 23 cơ quan, đơn vị  đăng ký “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 02 xã đăng ký “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Về công tác xây dựng các thiết chế văn hóa: toàn huyện có 01 thư viện cấp huyện, 103 thư viện tủ sách cơ sở, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Trong năm 2020, BCĐ tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng và phát huy công năng của 29 điểm tủ sách cơ sở kết hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Làm tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội; công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được quan tâm. Đến hết tháng 10, toàn huyện có 122 di tích được xếp hạng. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, duy trì thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Triển khai tốt việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử, niêm yết công khai nội dung các quy tắc ứng xử theo quy định tại trụ sở làm việc và các điểm công cộng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

 

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung: công tác đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới; bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020, đồng thời thống nhất thời gian kiểm tra 14 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đăng ký danh hiệu văn hoá từ ngày 16 đến ngày 26/11/2020.

Hoài Thu