Hội Khuyến học
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:42  | View count: 1285

      1. Tên gọi của Hội : Hội Khuyến học huyện Thường Tín.

      2. Tôn chỉ mục đích của Hội

      2.1. Hội Khuyến học huyện Thường Tín (sau đây viết tắt là Hội) là một tổ chức xã hội do những người dân có tâm huyết với sự nghiệp  “trồng người”, tích cực với công tác hoạt động xã hội hóa giáo dục  tự nguyện tham gia, nhằm góp sức phấn đấu cho phong trào toàn dân học tập, “toàn dân tham gia công tác giáo dục”, “cả nước trở thành một xã hội học tập”.

      2.2. Mục đích của Hội nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội cho quê hương, đất nước.

      3. Địa vị pháp lý, trụ sở

      3.1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

      3.2. Trụ sở của Hội hiện đặt tại: số 35 phố Từ Giấy, tiểu khu Nguyễn Du thị trấn Thường Tín Hà Nội

     4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

      4.1.  Hội hoạt động trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội.

      4.2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội thông qua  Sở Nội vụ và UBND huyện Thường Tín  và các ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

      5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội

      5.1. Tự nguyện, tự quản.

      5.2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

      5.3. Không vì mục đích lợi nhuận.

      5.4. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

      6. Quyền hạn.

      6.1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

      6.2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

      6.3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

      6.4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

      6.5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

      6.6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

      6.7.  Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hỗ trợ  để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

      6.8. Được được nhận các nguồn tài trợ, giúp đỡ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

      7. Nhiệm vụ

      7.1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

      7.2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

      7.3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

      7.4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

      7.5. Hội làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo đúng quy định của pháp luật.

      7.6. Khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường. Vận động nhân dân tích cực học tập, học tập suốt đời, quan tâm đến những người nghèo, người khuyết tật không có điều kiện học tập và những người có năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

      7.7. Liên kết, vận động mọi gia đình và tổ chức xã hội, cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo góp phần động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với các thầy cô giáo, thực hiện sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

      7.8. Thực hiện hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

      7.9. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

      7.10. Hàng năm, Hội thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của Hội với Hội Khuyến học thành phố Hà Nội, UBND huyện và các phòng ban có liên quan; đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; đồng thời công khai trong Hội.

      7.11. Thực hiện theo đúng quy định Nhà nước về lập, lưu giữ và quản lý hồ sơ, tài liệu của Hội. Hội phải lập hồ sơ và lưu giữ thường xuyên tại trụ sở của Hội danh sách hội viên, chi hội và tổ chức thuộc Hội, trong đó ghi rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ của hội viên; sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hội, các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội, sổ ghi biên bản các cuộc họp của ban lãnh đạo Hội.

       7.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

       8. Tổ chức:

       8.1. Số Hội cơ sở và hội viên:

       + Hiện nay trong toàn huyện.ở 29 xã, thị trấn có Hội Khuyến học ; 286 thôn, cụm dân cư , cơ quan đơn vị, trường học thành lập chi hội khuyến học; 298 dòng họ đã thành lập quỹ và có hoạt động khuyến học, khuyến tài.

       + Số hội viên hiện nay 33671 Hội viên.

       8.2.  Đại hội & Ban Chấp hành:

       + Đại hội đại biểu : một nhiệm kỳ là 5 năm.  Đến nay Hội đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội KH huyện lần thứ IV ngày 16/9/ 2016 gồm  174 đại biểu.

       + Ban Chấp hành: Gồm 31 đ/c ( 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 7 ủy viên Ban TV và các đ/c ủy viên Ban Chấp hành)

       + Ban Kiểm tra : gồm 5 đ/c