Hội Người mù
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:42  | View count: 635

       

          1. Tên Hội: Hội người mù huyện Thường Tín, Hà Nội.

          2. Tôn chỉ: Hội là tổ chức xã hội, đặc thù, hoạt động trong phạm vi huyện Thường Tín, Hà Nội. Hội hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; được xã hội và nhân dân giúp đỡ. Hội có mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể và các tổ chức xã hội. Hội là thành viên của Hội người mù thành phố Hà Nội, thành viên của UB MTTQ huyện Thường Tín, Hà Nội.

          Hội có đầy đủ tư cách pháp nhân, có trụ sở, tài khoản, có con dấu riêng.

          Hội lấy ngày 17/4 là ngày  thành lập.

          3. Mục đích:       

           Hội được thành lập để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của Đảng, Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Hội cấp trên; Nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ cơ quan UBND huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.   

           Động viên người mù chăm lo, giúp đỡ nhau về xã hội, văn hóa và nghề nghiệp; tạo môi trường để người mù phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

         4. Nhiệm vụ:

           Giáo dục người mù mù không ngừng nêu cao lòng yêu nước,  yêu Chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tròn nghĩa vụ công dân, chấp hành Điều lệ và nghị quyêt của Hội.

           Tuyên truyền Điều lệ và các hoạt động của Hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên.

           Động viên người mù phát huy tình đồng tật, đoàn kết, thương yêu, chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập vào cuộc sống gia đình và xã hội.

           Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và người mù, quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù.

           Quản lý Hợp tác xã Tấm Lòng Vàng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Hội thành lập góp phần giải quyết việc làm, từng bước ổn định  cuộc sống; nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp cho hội viên.

           Đề đạt, kiến nghị và tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện; các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, chế độ cần thiết cho người mù và tổ chức Hội; tích cực tác động để các chính sách đó nhanh chóng đi vào cuộc sống. Phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình chăm lo đời sống cho người mù, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động Hội.

            Mở rộng, tăng cường gắn kết với các tổ chức nhân đạo, từ thiện tranh thủ sự giúp từ nhiều hướng nhằm từng bước nâng cao đời sống người mù trong huyện.

             Cùng các tổ chức xã hội khác đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn, rủi ro và tích cực phòng chống mù lòa.

          5. Cơ cấu tổ chức:

  • Ban Chấp hành Hội có 07 đồng chí trong đó:

+ Có 01 đồng chí chủ tịch Hội;

+ Có 01 đồng chí phó chủ tịch Hội;

+ Có 01 đồng chí phụ trách công tác kiểm tra;

+ Có 01 đồng chí phụ trách công tác nữ công;

- Văn phòng Hội ngoài 02 đồng chí Thường trực (chủ tịch và phó chủ tịch), Hội được biên chế 01 đồng chí cán bộ là người mắt sáng tham mưu, giúp việc cho chủ tịch đồng thời phụ trách công tác tài chính, kế toán.

- Hội có 25 chi hội và 221 hội viên sinh hoạt tại các xã thị trấn trong huyện.