Chi cục Thống kê
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:16  | View count: 674

I. Vị trí và chức năng

 1. Chi cục Thống kê huyện Thường Tín là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê Thành phố Hà Nội; giúp Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 2. Chi cục Thống kê huyện Thường Tín có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở, các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.
 3. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND xã thuộc huyện, và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện cung cấp.
 4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.
 5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.
 6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các Phòng, ban, UBND xã trực thuộc huyện để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
 7. Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
 8. Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí.
 10. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý điều hành chính.
 11. Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp theo nghề thống kê và các chế độ chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
 12. Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

 1. Chi cục Thống kê huyện hiện nay có 5 biên chế chính thức
 2. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thống kê. Phó chi cục trưởng chịu trách nhiện trước Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.