Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
Ngày đăng 15/03/2017 | 10:29  | View count: 6784

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Thường Tín; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông Tin huyện.

3. Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao cấp xã, thị trấn; Tổ chức các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, thư viện, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

3.  Biên tập và thực hiện các chương trình phát thanh, truyền thanh, tổ chức và phối hợp tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, cổ động trên địa bàn huyện.

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn; Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng.

5. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

6. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm.

7. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài phạm vi Thành phố.

8. Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a. Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

b. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Thông tin và  Truyền thông; báo cáo trước Hội đồng nhân dân huyện, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện theo yêu cầu về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

c. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm;

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí công tác và theo các quy định của pháp luật. Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật;

e. Giám đốc Trung tâm được quyền bổ nhiệm hoặc phân công Tổ trưởng, tổ phó các Tổ chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí công tác.

g. Giám đốc Trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết định này để ban hành quy chế làm việc của Trung tâm, xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Các Tổ chuyên môn nghiệp vụ

Trung tâm có 04 Tổ chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu giúp việc Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tổ Hành chính - Tổng hợp;

- Tổ Văn hóa - Văn nghệ;

- Tổ Thông tin tuyên truyền;

- Tổ Thể dục - Thể thao.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp được UBND Thành phố phân bổ hàng năm, căn cứ chức danh và tiêu chuẩn ngạch viên chức chuyên môn;

2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính, Giám đốc Trung tâm đề xuất với UBND huyện để được ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định hiện hành của nhà nước và của Thành phố.

Điều 5. Cơ chế tài chính

1. Cơ chế tài chính

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên áp dụng theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và được UBND huyện Thường Tín phân bổ ngân sách hàng năm;

2. Nguồn tài chính của đơn vị

a) Từ ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên trên cơ sở số lượng người làm việc và định mức phân bổ dự toán hàng năm được UBND huyện phân bổ;

b) Từ các nguồn thu khác (nếu có);

c) Từ ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có);

d) Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung chi của đơn vị

a) Chi thường xuyên: Đơn vị được sử dụng nguồn tài chính giao tự chủ để chi thường xuyên. Một số nội dung chi được quy định như sau:

- Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ các nguồn theo quy định, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung;

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Đơn vị được quyết định mức chi nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

b) Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí theo quy định.

c. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

4. Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên

a) Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 5% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ thực hiện trong năm, đơn vị được quyết định mức trích vào các quỹ cho phù hợp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

b) Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị. Nội dung chi từ các quỹ thực hiện theo quy định của nhà nước.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc Trung tâm hiện có, Trung tâm chỉ được bổ sung Phó Giám đốc khi số lượng ít hơn quy định.

2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhưng sau khi sáp nhập được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới có hệ số phụ cấp chức vụ thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ cũ hoặc thôi giữ chức vụ lãnh đạo thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp. kiện toàn tổ chức bộ máy.