Đội thanh tra xây dựng
Ngày đăng 10/01/2017 | 09:19  | View count: 764

1. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ trong công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện:

2.1. Đội thanh tra xây dựng huyện có chức năng tham mưu, thực hiện, các nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, giúp Chủ tịch UBND huyện và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

2.2. Đội Thanh tra xây dựng huyện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra Sở Xây dựng; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã về việc phối hợp xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra Sở Xây dựng vàUBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn do UBND Thành phố ban hành.

2.3. Đội Thanh tra xây dựng huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND quận, huyện, thị xã; có trách nhiệm giúp UBND huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện kế hoạch quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; trực tiếp kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; chuyển hồ sơ tới Chủ tịch UBND  huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và tham gia phối hợp xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND huyện, xã, phường, thị trấn do UBND Thành phố ban hành và các quy định hiện hành của pháp luật.

2.4. Thanh tra Sở Xây dựng phân công một số thành viên thuộc các Đội Thanh tra xây dựng huyện về làm việc tại các xã, , thị trấn để giúp UBND xã, thị trấn, trực tiếp thực hiện kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn theo các quy định của pháp luật và theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND huyện, xã, phường, thị trấn. Các công chức, lao động hợp đồng thuộc Thanh tra Sở Xây dựng khi làm việc tại UBND xã, thị trấn đồng thời chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã, thị trấn về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tham gia phối hợp xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã, thị trấn; có trách nhiệm báo cáo Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện và lãnh đạo UBND xã,  thị trấn theo quy định và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện.

2.5. Đội Thanh tra xây dựng huyện trực tiếp tổ chức kiểm tra đối với công trình xây dựng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng trong trường hợp cần thiết để xử lý vi phạm kịp thời theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và quy định của pháp luật.

2.6. Thanh tra viên xây dựng thuộc Đội Thanh tra xây dựng huyện được thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

2.7. Việc đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, điều động, thuyên chuyển, công chức, lao động hợp đồng thuộc các Đội Thanh tra xây dựng huyện do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện trên cơ sở tình hình công tác thực tế hoặc yêu cầu của UBND huyệntheo đúng quy định của pháp luật hiện hành.