Tin tức - sự kiện nổi bật

Phát huy vai trò là cầu nối, hạt nhân chính trị thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
03/03/2020 | 16:17

Ngày 15/05/2017, Huyện ủy Thường Tín có Quyết định số 2286-QĐ/HU về việc Thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối đã phát huy được vài trò là cầu nối thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện.

 

Hiện nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Thường Tín có 30 tổ chức đảng trực thuộc, với tổng số 208 đảng viên.

 

Ảnh: Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Thường Tín thành lập năm 2017

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, tập trung lãnh đạo phát triển tổ chức đảng, đảng viên, thúc đẩy Doanh nghiệp phát triển và tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đẩy mạnh công tác dân vận và các đoàn thể quần chúng… gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị.

Trước thực trạng của khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động tới sản xuất kinh doanh trong nước, Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện đã tập trung chỉ đạo các chi bộ quan tâm lãnh đạo đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nắm chắc và vận dụng linh hoạt chính sách kích cầu của các cấp nhằm duy trì và ổn định sản xuất, tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động. Do đó những năm qua, các doanh nghiệp có chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối đã có mức doanh thu tăng trưởng đáng kể. 23 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và 6 Quỹ Tín dụng thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ nguồn vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn  đã đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 1.500 lao động, với mức thu nhập bình quân 5- 6 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 188 tỷ 465 triệu đồng, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Để triển khai thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ được giao, Đảng bộ đã xây dựng Nghị quyết, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra Ban chấp hành thảo luận, bàn bạc, thống nhất để triển khai những vấn đề quan trọng liên quan đến công tác Đảng cũng như sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời tập trung triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố, của huyện một cách có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các cấp ủy Đảng và đảng viên chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, chế độ sinh hoạt bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng.

 

 

Ảnh: Đảng ủy khối tổ chức công bố thành lập chi bộ mới

Cùng với đó, Đảng bộ chú trọng công tác phát triển chi bộ và đảng viên, Đảng ủy tích cực tuyên truyền, vận động các công ty thành lập chi bộ Đảng, đồng thời quan tâm công tác tạo nguồn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, giáo dục quần chúng và hướng dẫn các tổ chức đoàn thể lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu đề nghị chi bộ xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng. Kết quả trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã thành lập mới được 6 chi bộ và kết nạp được 34 đảng viên mới.

Nhờ những giải pháp tích cực, chất lượng hoạt động của các chi bộ đảng trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 96,9% trở lên, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2020, trong những năm tiếp theo, đồng chí Lý Văn Dũng- Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín cho biết: ‘‘Đảng bộ Khối doanh nghiệp huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo phát triển và củng cố tổ chức các chi bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp để lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của huyện Thường Tín’’

Với thành tích, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thường Tín sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thật sự là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp với đảng viên, người lao động để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

 

Xuân Tiến