Tin tức - sự kiện nổi bật

Phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực xây phong trào vì mục tiêu bình đẳng, phát triển của phụ nữ
18/10/2019 | 08:34

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lịch sử của phụ nữ Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam. Truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam là kết tinh truyền thống tinh hoa dân tộc Việt Nam, là hình ảnh của người mẹ, người vợ, người chị chịu thương, chịu khó, dịu hiền, đảm đang, trung hậu; là người nghệ sỹ giữ gìn bảo vệ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; là người chiến sỹ kiên cường chống giặc ngoại xâm; người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

 

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền". Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp vớ