Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín kiểm tra làng, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018
18/10/2018 | 10:52

Thực hiện Kế hoạch 206/KH-BCĐ, ngày 4/10/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện về việc Kiểm tra kết quả xây dựng, phát huy danh hiệu “ Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2018, ngày 16/10/2018, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chia 4 đoàn tiến hành kiểm tra việc xây dựng danh hiệu làng, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mớ năm 2018.

Trong thời gian từ 16 đến 23/10/2018, 4 Đoàn tiến hành kiểm tra đối với  44 làng, 18 cơ quan, đơn vị (8 Trường học, 5 Trạm y tế; 5 Văn phòng Đảng ủy - HĐND - UBND xã) và 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Ảnh: Đoàn I của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2018

Đối với danh hiệu Làng văn hóa, thực hiện kiểm tra các nội dung: Đời sống kinh tế ổn định và tăng trưởng bền vững; Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đối với các cơ quan, đơn vị văn hóa, thực hiện kiểm tra các nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đối với xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, sẽ thực hiện kiểm tra các nội dung: Giúp nhau phát triển kinh tế;  nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa thôn, làng văn hóa và tương đương; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Các làng, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt tiêu chuẩn sẽ được Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trình UBND huyện ra quyết định công nhận .

 

Xuân Tiến - Phương Thanh