Tin tức - sự kiện nổi bật

Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
09/05/2018 | 12:08

Tính đến ngày 28/4/2018, trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo đó, 158/158 Chi hội ở thôn, cụm dân cư hoàn thành việc tổ chức Hội nghị, 29/29 Hội Nông dân xã, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội. Trong đó, đơn vị hoàn thành sớm nhất là xã Chương Dương (Đại hội điểm, vào ngày 11/01/2018); đơn vị muộn nhất là xã Nhị Khê (ngày 28/4/2018).

Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở diễn ra đúng nguyên tắc, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo tiến độ và nội dung. Các đơn vị tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Hà Nội về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội được tổ chức với nghi thức trang trọng, diễn ra theo đúng các nội dung trong chương trình làm việc. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, sát với thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở; thẳng thắn đánh giá các hạn chế, khuyết điểm và rút ra được một số bài học kinh nghiệm; đồng thời, nêu cụ thể các phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018-2023, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát với thực tế ở cơ sở.

Đại Hội Hội Nông dân xã Nghiêm Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế bầu cử. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội 29 cơ sở Hội đã bầu 331 Ủy viên Ban Chấp hành (trong đó có 154 đảng viên, 24 đồng chí là Đảng ủy viên, 66 đại biểu Hội đồng nhân dân); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 141 đại biểu chính thức 29 đại biểu dự khuyết; Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm: 86 đồng chí; bầu 28 Chủ tịch và 29 Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu Ban Kiểm tra và các chức danh Ban Kiểm tra.

Sau Đại hội, các đơn vị đã hoàn thành các văn bản của Đại hội, báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện. Đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chuẩn y ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch và ban kiểm tra của 29/29 Hội Nông dân xã, thị trấn.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2018 với số lượng triệu tập là 161 đại biểu chính thức. Đại hội có nhiệm vụ chính là thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban chấp hành đánh giá kết quả hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; tham gia góp ý dự thảo các văn kiện chuẩn bị của Đại hội cấp trên; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện; bầu đại biểu dự đại hội Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngọc Lâm