Tin tức khác

Thường Tín quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành, giáo dục nhân cách của mỗi con người. Gia đình còn là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Gia đình cũng chính là nơi cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, trong suốt chiều dài lịch sử, gia đình đã trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự phồn thịnh của đất nước. Trong thời kỳ mở cửa giao lưu, hội nhập kinh tế thế giới thì việc quan tâm đầu tư cho gia đình càng trở nên quan trọng và bức thiết.

 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của đất nước, ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Hàng năm, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là dịp đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Hưởng ứng kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam và “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2022, huyện Thường Tín đã tích cực tuyên truyền chủ đề “Gia đình bình an-xã hội hạnh phúc”. Thông qua các thông điệp như: “Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc; Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; ông bà, cha mẹ mẫu mực - con cháu thảo hiền; Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sỹ trong phòng, chống dịch bệnh”… nhằm nhắc nhở tất cả mọi người hãy quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Đây cũng chính là cách để giữ gìn hạnh phúc, mái ấm và giữ gìn nề nếp, gia phong của mỗi gia đình, trân trọng, bảo tồn những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

 

Nếu như trước đây công tác xây dựng, phát triển gia đình hầu như bị bỏ quên và thường được coi là nhiệm vụ của các gia đình thì đến nay các cấp ủy Đảng, Chính quyền của huyện đã và đang có sự quan tâm sâu sắc hơn. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển khai tuyên truyền, tổ chức gặp mặt, biểu dương các gia đình tiêu biểu kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022) gắn với “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình tại, cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Bữa cơm sum họp gia đình nét văn hóa của người Việt, giản dị nhưng đầy ý nghĩa (nguồn Internet)

 

Chính sự chuyển biến về nhận thức đã tạo được sự chuyển biến về mặt hành vi. Nhân dân trong huyện đã và đang có những bước tiến mới trong việc thay đổi các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Các gia đình đã tự nguyện, tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng gia đình văn hoá, ấm no, hạnh phúc, phát triển bền vững. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không ngừng được nâng lên. Tính đến hết năm 2021, huyện đã có 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Qua các năm, số vụ bạo lực gia đình ngày càng giảm, chỉ còn 5 vụ bạo lực gia đình, không có vụ nghiêm trọng nào xảy ra trên địa bàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn so với các năm trước, đến nay còn 0,4%. Người dân đã có điều kiện quan tâm và tham gia tích cực vào các hoạt động của công tác gia đình.

Với những thành quả đó, công tác gia đình của huyện đã tạo được bước tiến quan trọng nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, tạo đà để tiếp tục phát huy vai trò của gia đình trong thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện nhà.

Hoài Thu