Tin tức khác

Thường Tín triển khai Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 25/2/2021, Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Lãnh đạo Chi cục thống kê huyện triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện triển khai Kế hoạch số 52/KH-BCĐH của Ban chỉ đạo huyện và các văn bản liên quan. Theo đó, Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP). Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra (Doanh nghiệp áp dụng 17 loại phiếu; Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 2 loại phiếu; Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội áp dụng 2 loại phiếu; cơ sở tôn giáo áp dụng 1 loại phiếu). Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, đối tượng gồm Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3/2021. Giai đoạn 2, đối tượng gồm cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7/2021.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Sỹ Tuyến chỉ rõ, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là Cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng. Yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các phòng ban ngành căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, cần quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch, quy trình, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

 

 Tô Quý