Tin tức khác

Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã năm 2012

Huyện Thường Tín hiện có 37 Hợp tác xã nông nghiệp (HTX) đang hoạt động trong đó có 32 HTX dịch vụ nông nghiệp, 02 HTX chăn nuôi, 02 HTX hoa, cây cảnh, 01 HTX dược liệu. Nhờ tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, thành viên HTX và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012. Đến nay, 100% HTX đã hoàn thành tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

 

UBND Huyện đã triển khai thực hiện Đề án Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020. Huyện tổ chức 02 lớp tập huấn về nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ quản lý HTX, công tác quản lý tài chính cho thành viên HĐQT, kế toán HTX; hỗ trợ 02 HTX tham gia Hội chợ làng nghề Việt Nam và Hội thảo quốc tế về Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; hỗ trợ các HTX nông nghiệp thực hiện các mô hình khảo nghiệm giống lúa mới, mô hình mượn ruộng bỏ cộ; Phối hợp với Liên minh HTX Hà Nội hướng dẫn 06 HTX tại các xã Vân Tảo, Hiền Giang, Văn Tự, Dũng Tiến, Lê Lợi, Nguyễn Trãi thực hiện củng cố và phát triển theo tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Đặc biệt, UBND huyện đã tổ chức ký kết giao ước với 29 xã, thị trấn trên địa bàn về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Thông qua phong trào thi đua góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, việc đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã năm 2012 đã thúc đẩy xây dựng, phát triển hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Doanh thu bình quân của các HTX năm 2018 ước đạt 1,8 tỷ đồng/HTX. Lãi bình quân là 75 triệu đồng/HTX, nhiều HTX đã có lãi từ 100-300 triệu đồng, vốn quỹ HTX được bổ sung, tái đầu tư phát triển. Thu nhập bình quân của thành viên HTX nông nghiệp đạt 30 triệu đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương và phát triển kinh tế.

PKT