thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 09/04/2021 | 17:00  | View count: 1097

 

THÔNG BÁO

MỜI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016;

Căn cứ Nghị định số 62 /201 7 /NĐ-CP ngày 16 / 5 /201 7 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành luật đấu giá tài sản ;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Tư pháp v/v Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư số 45/2017/TT-BTP ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính v/v quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định số 3466 /QĐ-UBND ngày 01/9/2020  về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo; Quyết định số 4184 /QĐ-UBND ngày 12/10/2020 về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Chương Lộc, xã Chương Dương; Quyết định số 3541 /QĐ-UBND ngày 12/9/2020 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang; Quyết định số 1037 /QĐ-UBND ngày 09/4 /202 1 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở, vị trí tại các xã: Chương Dương, Hà Hồi, Hiền Giang, Khánh Hà, Nghiêm Xuyên, Thắng Lợi và Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội .

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Chương Dương, Hiền Giang và Vân Tảo, huyện Thường Tín.

Hồ sơ đăng ký thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo bảng tiêu chuẩn đánh giá kèm theo Thông báo này. Thời hạn nộp: trước 15 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2021.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại: 02433.234.277./.

Xem chi tiết: 64/TB-TTPTQĐ