thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
Ngày đăng 14/01/2021 | 18:33  | View count: 791

 

1. Cụm công nghiệp làng nghề Hòa Bình: 02/TB-UBND

2. C ụm công nghiệp Quất Động giai đoạn 2: 03/TB-UBND

3. C ụm công nghiệp Văn Bình: 04/TB-UBND

4. Cụm công nghiệp Tín An: 05/TB-UBND

 

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 14/01/2021 đến hết ngày 22/02/2021 về UBND huyện (qua phòng Kinh tế huyện)