Thông tin quy hoạch

Thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thường Tín
Ngày đăng 05/05/2021 | 10:33  | View count: 1207

UBND huyện Thường Tín thông báo công khai các văn bản để tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định:

 

1. Thông báo số 73/TB-UBND ngày 4/5/2021 về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thường Tín 

2. Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thường Tín.

3. Công văn số 479/UBND-TNMT ngày 23/4/2021 về việc đăng ký điều chỉnh, bổ dung dự án thực hiện trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.

4. Phiếu Xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

5. Bản đồ quy hoạch huyện Thường Tín đến năm 2030

6. Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030