Thông tin người phát ngôn

Ngày 02/8/2017, UBND huyện Thường Tín có thông báo số 151/TB-UBND Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội:

 

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: đồng chí Kiều Xuân Huy

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Thường Tín

Điện thoại: 0904111366

Địa chỉ email: kieuxuanhuy_thuongtin@hanoi.gov.vn