Tin phòng, ban, ngành

Các cấp hội nông dân đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử
Ngày đăng 06/05/2021 | 23:07  | View count: 1184

Hướng đến ngày hội của toàn dân, Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 23/5/2021, hiện nay các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để cán bộ, hội viên và nông dân trong huyện hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện trọng đại này.

Hội Nông dân huyện tuyên truyền, phổ biến luật Bầu cử cho cán bộ, hội viên nông dân trong huyện

Hiện nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã và đang tập trung tuyên truyền sâu rộng tới hội viên nông dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đồng chí Bạch văn Huân - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, việc tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua công tác tuyên truyền bầu cử sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Với mục đích trên, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp hội tập trung tuyên truyền theo 3 đợt. Theo đó, đợt 1 từ tháng 1/2021 đến cao điểm tháng 4/2021 tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Ngoài ra còn tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Tính đến hết tháng 4/2021, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tuyên truyền được 35 cuộc cho trên 8.020 lượt hội viên, nông dân. Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và qua hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện có 14 đồng chí được giới thiệu ứng cử, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; các cơ sở Hội có 21 đồng chí Chủ tịch Hội được giới thiệu ứng cử (trong đó có 05 đồng chí tham gia lần đầu), 17 đồng chí Phó Chủ tịch Hội được giới thiệu ứng cử (trong đó có 14 đồng chí tham gia lần đầu), 81 đồng chí là Ủy viên ban thường vụ, Ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng và chi hội phó được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn.

 Theo đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện, công tác tuyên truyền gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Đồng chí cho biết thêm, trong đợt này từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, hội nông dân các cấp trong huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Bên cạnh đó còn tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước cũng như toàn huyện trong ngày bầu cử. Sau ngày bầu cử, các cấp hội sẽ tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

Sự vào cuộc tích cực của các cấp hội nông dân trong công tác tuyên truyền sẽ góp phần truyền tải tới người dân những thông tin liên quan đến bầu cử một cách hiệu quả. Từ đó, giúp hội viên, nông dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi người khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

                                                          Thu Hậu