Tin phòng, ban, ngành

Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 03/02/2021 | 22:30  | View count: 1437

Sáng 3/02/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung Ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1/2021 với hình thức trực tuyến nhằm thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tại điểm cầu huyện Thường Tín có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIV; thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí báo viên của huyện…

Ảnh: Điểm cầu tại huyện Thường Tín

Theo thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương: Đại hội XIII đã hoàn thành rất tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu đề ra. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện Đại hội XIII là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ hoạch định đường lối phát triển đến năm 2025 mà còn hoạch định tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Đại hội xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, cụ thể hóa ở hệ thống 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm của 3 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Đáng chú ý, Đại hội XIII đã nhận được 368 thư, điện, chúc mừng từ 167 chính đảng, 18 đảng bộ, cơ quan của các Đảng, các nước; 6 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân từ 93 quốc gia các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Đại hội nhận được số lượng thư, điện mừng nhiều nhất từ trước tới nay thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và tình cảm với Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời là sự cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

 

 

Xuân Tiến