Tin phòng, ban, ngành

Tập nghiệp vụ cán bộ tại xã Minh Cường, Văn Tự
Ngày đăng 07/08/2019 | 15:05  | View count: 411

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND của UBND huyện Thường Tín về thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2019. Ngày 06/8/2019, Phòng lao động TB&XH phối hợp với Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở LĐTB&XH Thành phố Hà Nội, tổ chức 02 lớp tập huấn tại xã Minh Cường và Văn Tự.

 

Tại lớp tập huấn 400 Cộng tác viên, tình nguyện viên về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, và Cộng tác viên, tình nguyện viên về chăm sóc bảo vệ trẻ em được truyền đạt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện Thường Tín về thực hiện Luật bình đẳng giới, Luật trẻ em.

 Các học viên tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng trong hoạt động công tác, để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác bình đẳng giới. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Công tác phòng chống lạm dụng trẻ em và phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật... Góp phần từng bước chuyển đổi hành vi của cộng đồng theo hướng tích cực, nhằm xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, bình đẳng, thân thiện đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện và tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội và thụ hưởng bình đẳng giữ phụ nữ và nam giới.

 

                                       Lý Thị Thu Hương