Tin phòng, ban, ngành

Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo
Ngày đăng 18/03/2019 | 15:57  | View count: 219

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/2/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội(NHCSXH) về nâng mức cho vay và thời gian cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, mới đây Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thường Tín đã triển khai thực hiện quyết định.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện thực hiện nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ 50 triệu lên 100 triệu đồng/hộ vay và không phải bảo đảm tiền vay.

Đối với thời hạn cho vay, NHCSXH nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo có thời hạn từ 60 tháng lên 120 tháng.

Người nghèo được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của nhà nước

Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của NHCSXH. Trường hợp hộ vay thuộc đối tượng của các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh có khả thi thì có thể vay bổ sung nhưng mức dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.

Việc nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân và đây là một trong những giải pháp góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Đặng Hương