Thông báo

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/11/2022 | 22:33  | View count: 378

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Xem chi tiết: Hồ sơ mời thầu thôn Nỏ Bạn

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thực hiện.

- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

2. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ và khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khu đất

Số lượng thửa đất

Kí hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tiền

hồ sơ

(đ/hồ sơ/thửa đất)

Thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo

56

Từ thửa 01 đến thửa 56

5.077,09

Từ 28.600.000 đ/m2 đến 31.900.000 đ/m2

500.000

 

Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất là: 200.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Chi tiết thông tin về diện tích, giá khởi điểm và khoản tiền đặt trước đối với từng thửa đất: Theo bảng thông tin khu đất kèm theo Thông báo này.

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai.

Người đăng ký tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và phải trực tiếp trả giá (Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền hợp lệ).

Trong một cuộc đấu giá quy định tổ chức đấu giá từng thửa đất, một người chỉ được đại diện cho một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá đối với cùng một thửa đất thì không được nhận đại diện uỷ quyền của đối tượng tham gia đấu giá khác khi cùng đấu giá một thửa đất.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp (01 vòng) tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất.

6. Thời gian và cách thức tham khảo hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất, cách thức thực hiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tham khảo thông tin mời đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín (http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn).

Thời gian niêm yết công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất kể từ ngày thông báo đến khi kết thúc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

* Lưu ý: Khách hàng có thể liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia  hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín để được hướng dẫn việc truy cập Website của Cổng thông tin điện tử nêu trên.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được in, tải miễn phí theo quy định của Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND TP Hà Nội.

- Tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 09/11/2022 đến 17h00’ ngày 25/11/2022 (giờ hành chính).

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại địa điểm thu hồ sơ hoặc Gửi hồ sơ theo hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ quy định.

+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp:

* Từ ngày 09/11/2022 đến ngày 23/11/2022, địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

* Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 25/11/2022, địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín (Địa chỉ: Số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội)

+ Gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo phải được tiếp nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2022. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2022 sẽ không hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

  1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu treo của tổ chức đấu giá tài sản);
  2. Bản sao chứng từ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Hồ sơ mời tham gia đấu giá;
  3. Bản sao các tài liệu Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn); Hộ khẩu thường trú;
  4. Trường hợp uỷ quyền tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải có văn bản uỷ quyền hợp lệ, được công chứng đầy đủ theo quy định pháp luật, có nội dung uỷ quyền cụ thể, rõ ràng (nêu cụ thể thông tin cuộc đấu giá, ngày tổ chức đấu giá; nội dung uỷ quyền, Thời hạn ủy quyền; quyền và trách nhiệm bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền, thông tin chủ thể đầy đủ…)

7. Tiền hồ sơ đấu giá và Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp các khoản tiền đăng ký tham gia đấu giá theo quy định là:

- Tiền hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất đăng ký đấu giá (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ trên một thửa đất đấu giá)

- Khoản tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định. Chi tiết về số tiền đặt trước phải nộp đối với từng thửa đất quy định tại bảng phụ lục thông tin khu đất kèm theo Thông báo này.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Số tài khoản: 020088872992

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Thường Tín.

Nội dung: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/CCCD/HC…” nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ đối với “Số lượng thửa đất: ……”  tại thôn               Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội.

(Lưu ý: không ghi thông tin ký hiệu thửa đất đăng ký đấu giá trên chứng từ nộp tiền để đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin đấu giá).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2022 (Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ theo thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Thường Tín tính đến 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2022).

8. Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá thăm thực địa.

- Từ 08h30’ các ngày 21/11 và 22/11/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín sẽ tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem thực địa khu đất đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cũng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Khuyến khích khách hàng thăm thực địa trước khi mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá.

- Ngày 28/11/2022 (Thứ Hai): tổ chức xét duyệt các hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá để xác định điều kiện người tham gia đấu giá và niêm yết công khai danh sách người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ phút ngày 29/11/2022 (Thứ B a).

- Địa điểm tại: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín (Địa chỉ: Số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín,        Hà Nội).

* Lưu ý:  Khu đấu giá thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín hiện đang được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế. Khuyến khích khách hàng thăm thực địa trước khi mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi thông tin liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. ĐT: 02433.234.277.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia. ĐT: 02437.622.619.

Trung tâm Phát triển quỹ đất