Thông báo

Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nộ
Ngày đăng 14/07/2022 | 20:45  | View count: 173

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại văn bản số 383/TTg-CN ngày 26-3-2021, UBND thành phố Hà Nội đã giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 17/9/2021.

Triển khai theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư xin vui lòng truy cập đến cổng thông tin của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tại địa chỉ: http://vqh.hanoi.gov.vn (mục “Lấy ý kiến cộng đồng dân cư”/Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng động dân cư đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể QHCXD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050)

link chi tiết:

http://vqh.hanoi.gov.vn/index.php?language=vi&nv=nvform/Lay-y-kien-co-quan-to-chuc-ca-nhan-co-lien-quan-va-cong-dong-dan-cu-doi-voi-Nhiem-vu-Dieu-chinh-tong-the-QHCXD-Thu-do-Ha-Noi-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-66