Thông báo

Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 15/05/2022 | 21:26  | View count: 84

 

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

2. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

3. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 

4. Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND  về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của huyện Thường Tín

5. Nghị quyết số 11 /NQ-HĐND  về việc phê chuẩn phương án phân bổ nguồn dự kiến kết dư ngân sách huyện năm 2021 (đợt 1).