Thông báo

Triển khai khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.
Ngày đăng 08/05/2022 | 10:46  | View count: 68

Ngày 5/5/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 143/KH-SNV về việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

 

Theo Kế hoạch, việc khảo sát được thực hiện từ ngày 01/6/2022 đến 31/8/2022; Đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua phiếu điều tra.

Phạm vi khảo sát: Khảo sát lấy ý kiến người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC của huyện và các xã, thị trấn ngay sau khi người dân, đại diện tổ chức hoàn thành giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Kế hoạch nhằm mục đích đánh giá khách quan kết quả phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, từ đó hoàn thiện, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện, góp phần cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch 143/KH-SNV

Mẫu phiếu khảo sát

Phòng Nội vụ