Thông báo

Thực hiện công điện số 04/CĐ-CT của Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19
Ngày đăng 29/04/2021 | 15:54  | View count: 304

 

UBND huyện vừa có văn bản số 501/UBND-YT về việc thực hiện công điện số 04/CĐ-CT của Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và thông báo số 259/UBND-YT ngày 29/4/2021 về thống báo kết luận của PCT UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid -19.