Thông báo

Nghị quyết kỳ họp thứ 17 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 20/12/2020 | 17:22  | View count: 128

1. Nghị quyết số 43/NQ-HĐND

2. Nghị quyết số 44/NQ-HĐND

3. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND

4. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND

5. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND

6. Nghị quyết số 48/NQ-HĐND

7. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND

8. Nghị quyết số 50/NQ-HĐND

9. Nghị quyết số 51/NQ-HĐND

10. Nghị quyết số 52/NQ-HĐND

11. Nghị quyết số 53/NQ-HĐND