Thông báo

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
Ngày đăng 29/04/2020 | 18:22  | View count: 377

 

UBND huyện vừa có Thông báo số 213/TB-UBND về về việc treo cờ Tổ quốc. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc 

từ ngày 29/4/2020 đến hết ngày 02/5/2020 và từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 20/5/2020