Thông báo

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp
Ngày đăng 24/08/2019 | 09:11  | View count: 2475

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội

 

Ngày 13/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 211 TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục 09 TTHC liên thông với Bộ Tư pháp; 03 TTHC liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội.

Trong đó, 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 37 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 03 TTHC liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết: 4304/QĐ-UBND