Thông báo

Thông báo số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, thị trấn và viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 16:52  | View count: 2104

1. Thông báo số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã: 25 chỉ tiêu

Trong đó:

+ Văn phòng Thống kê: 02 chỉ tiêu

+ Tư pháp hộ tịch: 07 chỉ tiêu

+ Văn hóa xã hội: 16 chỉ tiêu

 

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn: 44/TB-UBND

Kế hoạch: 69/KH-UBND

 

2. Thông báo số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục: 244 chỉ tiêu

Trong đó:

+ Khối tiểu học: 167 chỉ tiêu

+ Khối THCS: 77 chỉ tiêu

 

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục: 43/TB-UBND

Kế hoạch: 68/KH-UBND

 

 

3.Thời gian, địa điểm thu hồ sơ:

- Thời gian thu nhận hồ sơ: từ 15/03/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2019

- Địa điểm thu nhận hồ sơ: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện