Thông báo

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn và viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 10:41  | View count: 664

UBND Thành phố ban hành quyết định Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức xã năm 2019: 1059/QĐ-UBND

 

Quyết định Phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019: 1076/QĐ-UBND

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019: 476/SNV-CCVC

 

Mẫu phiếu Đăng ký dự tuyển: Mẫu 06