Thông báo

Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX
Ngày đăng 24/12/2018 | 17:44  | View count: 213

Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019: 10/NQ-HĐND

2. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước huyện Thường Tín năm 2017: 17/NQ-HĐND

3. Nghị quyết ban hành chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019: 13/NQ-HĐND

4. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021: 18/NQ-HĐND

5. Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 16/NQ-HĐND

6. Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019: 15/NQ-HĐND

7. Nghị quyết về việc thông qua đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020: 11/NQ-HĐND

8. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND huyện: 14/NQ-HĐND

9. Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện: 12/NQ-HĐND

10. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu: 19/NQ-HĐND