Hội Cựu chiến binh
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:11  | View count: 1108

- Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín gồm 33 hội cơ sở, trong đó có 29 hội cơ sở xã, thị trấn và 04 hội cơ sở ở các cơ quan đóng trên địa bàn.

- Chức năng: Tham mưu giúp cấp ủy Đảng và là nòng cốt tập hợp đoàn kết, vận động hội viên và cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của huyện và của hội.

- Nhiệm vụ: Hội Cựu chiến binh có nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và cựu chiến binh nâng cao đời sốn vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, để hội viên và cựu chiến binh tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh.

  Các ban xây dựng đảng

  ỦY BAN MẶT TRÂN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ