Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:05  | View count: 3024

I. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Huyện đoàn

1. Chức năng :

Cơ quan Huyện đoàn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Luật Thanh niên.

 2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất

+  Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện và chỉ đạo của Thành đoàn. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

+ Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và cán bộ, công chức trong cơ quan Huyện đoàn.

+ Sơ kết, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

+ Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn; nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

+Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội, Đội.

+ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân cấp.

- Giúp Ban Thường vụ và thường trực Huyện đoàn quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy giao.

II. Tổ chức bộ máy biên chế hiện tại của cơ quan Huyện đoàn: 06 biên chế

- Vị trí Bí thư Huyện đoàn: 01 biên chế

- Vị trí Phó Bí thư: 02 biên chế

+ Phụ trách Văn phòng, tổ chức, kiểm tra; phụ trách công tác Đoàn khối CNVC, LLVT; Đoàn thanh niên khối nông thôn; phụ trách công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn.

+ Phụ trách công tác Thanh thiếu nhi khối trường học (Đội TNTP Hồ Chí Minh và đoàn thanh niên khối trường THPT, TT GDTX).

- Vị trí tham mưu tổng hợp: 03 biên chế

+ Tham mưu, tổng hợp công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức, kiểm tra.

+ Tham mưu, tổng hợp công tác Đoàn khối nông thôn, CNVC, LLVT; công tác văn phòng.

+ Tham mưu tổng hợp công tác thanh thiếu nhi khối trường học; công tác tuyên truyền, giáo dục.

 

  Các ban xây dựng đảng

  ỦY BAN MẶT TRÂN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ