BAN DÂN VẬN
Ngày đăng 10/03/2017 | 09:24  | View count: 1401

1. Chức năng

Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác dân vận (trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo).

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận.

- Tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; thông qua đó nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình chung (bao gồm cả tình hình về công tác dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu với Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận và các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hóa nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2.3. Phối hợp

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt công tác dân vận và xử lý những vấn đề mới phát sinh.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Dân vận Huyện ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong Khối và cán bộ dân vận cấp ủy trực thuộc theo phân cấp quản lý.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan trong các hoạt động chung về công tác dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận ở cơ sở.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng huyện để vận động nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc tôn giáo, đồng thời thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2.4. Thẩm định, thẩm tra

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh… có liên quan mật thiết đến công tác dân vận; các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân về những vấn đề trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao

- Giúp Huyện ủy nắm tình hình và tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng huyện.

- Là cơ quan Thường trực của 02 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện. Nắm tình hình và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo hoạt động về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

- Thực hiện báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Thành ủy về công tác dân vận theo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

- Thực hiện những công việc khác do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Lãnh đạo Ban: gồm Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

3.2. Biên chế: được giao chỉ tiêu biên chế 5 người.

4. Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín

- Đ/c Tạ Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban.

- Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Trưởng Ban.

 

  Các ban xây dựng đảng

  ỦY BAN MẶT TRÂN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ