BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một trong bốn nội dung quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 235 – KH/HU, ngày 26/8/2019 của Huyện ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXIV đã bước đầu hoàn thành dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội đại biểu huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Báo cáo chính trị). Trên cơ sở đó, ngày 17/01/2020, Huyện ủy đã ban hành Công văn số 904 - CV/HU triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, ngày 31/3/2020, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 265 – KH/HU, tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị. Theo đó, Huyện ủy sẽ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành Thành phố Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, trước khi hoàn thiện dự thảo trình Ban Thường Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII cho ý kiến cuối cùng để trình Đại hội đại biểu huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiến độ thực hiện: hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

 

Đồng thời, đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, thời gian gửi báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp theo tinh thần Công văn số 904 – CV/HU, ngày 17/01/2020 là trước ngày 30/5/2020. Đối với các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau thời điểm 30/5/2020, gửi báo cáo tổng hợp ý kiến chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi kết thúc đại hội.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chủ trì các Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Văn kiện Đại hội khóa XXIV, Văn phòng Huyện ủy và các ban xây dựng Đảng  chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị; công bố dự thảo báo cáo chính trị; tổng hợp ý kiến đóng góp; nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo chính trị.

Ngọc Lâm