Hội đồng nhân dân

Danh sách các tổ Đại biểu HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

TT Họ và tên Tổ số Phân công nhiệm vụ 1 Nguyễn Sỹ Tuyến   ...

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

TT Họ và tên Chức danh 1 Nguyễn Văn Bắc Chuyên viên Văn phòng huyện ủy 2 ...

Chức năng nhiệm vụ Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân 1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền...