VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
56/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 15/2/2021 của BTVHU về việc thực hiện chỉ thị số 09-CT/TU của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác BHXH tự nguyện trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030. 25/02/2022 Bùi Công Thản
1122/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các xã, thị trấn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2022 21/02/2022 Kiều Xuân Huy
55/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2022 trên địa bàn huyện Thường Tín 21/02/2022 Bùi Công Thản
28/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 26/01/2022 Kiều Xuân Huy
27/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, thực thi công vụ năm 2022 26/01/2022 Kiều Xuân Huy
26/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của huyện Thường Tín 26/01/2022 Kiều Xuân Huy
84/UBND-NV Công văn về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ trên địa bàn huyện 26/01/2022 Kiều Xuân Huy
23/KH-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 25/01/2022 Kiều Xuân Huy
32/UBND-KT V/v triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi 12/01/2022 Bùi Công Thản
282/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thủ đô và huyện trong tháng 12 năm 2021 06/12/2021 Bùi Công Thản
233/TB-UBND Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 12 năm 2021 25/11/2021 Nguyễn Sỹ Tuyến
1603/UBND-YT Về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần F1 23/11/2021 Kiều Xuân Huy
1598/UBND-YT Về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần F1 23/11/2021 Kiều Xuân Huy
1600/UBND-VHTT Về việc sử dụng ứng dụng PC - Covid trong công tác PCD Covid-19 23/11/2021 Bùi Công Thản
1580/UBND-VHTT Về việc thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao. 19/11/2021 Bùi Công Thản
251/KH-UBND Thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" 02/11/2021 Kiều Xuân Huy
238/KH-UBND Triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, PCD Covid-19 và phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện Thường Tín. 14/10/2021 Kiều Xuân Huy
219/KH-UBND Điều chỉnh các biện pháp PCD bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín trong tình hình mới. 21/09/2021 Kiều Xuân Huy
182/UBND-VP Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín. 15/09/2021 Kiều Xuân Huy
198/KH-UBND Triển khai Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn huyện Thường Tín 20/08/2021 Kiều Xuân Huy