Phòng

Văn phòng HĐND & UBND

Publish date 16/03/2017 | 10:43 AM  | View count: 3105
Điều 1. Vị trí, Chức năng 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín là cơ quan tham mưu, giúp...

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Publish date 09/03/2017 | 04:58 PM  | View count: 2199
I. Đặc điểm, tình hình đơn vị Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thường Tín. Địa điểm: Thị trấn Thường Tín - huyện...

Thanh tra nhà nước

Publish date 10/03/2017 | 09:08 AM  | View count: 746
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín có chức năng tham mưu,...

Phòng Kinh tế

Publish date 09/03/2017 | 04:49 PM  | View count: 1131
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín có chức năng: tham...

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 09/03/2017 | 04:58 PM  | View count: 1337
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...

Phòng Y tế

Publish date 10/03/2017 | 09:18 AM  | View count: 846
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, có chức năng...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Publish date 09/03/2017 | 04:44 PM  | View count: 1296
   Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện ...

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 10/03/2017 | 09:14 AM  | View count: 1016
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Publish date 09/03/2017 | 04:54 PM  | View count: 1524
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...

Phòng Tư pháp

Publish date 10/03/2017 | 09:09 AM  | View count: 1197
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thực hiện chức năng...

Phòng Nội vụ

Publish date 09/03/2017 | 04:55 PM  | View count: 1207
Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín có chức năng tham mưu,...

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Publish date 10/03/2017 | 09:06 AM  | View count: 1989
I. Vị trí, chức năng              1.  Phòng ...