Di tích lịch sử

Phiên dịch tư liệu sắc phong của cụ Nguyễn Nhân Cơ còn được lưu giữ tại quê hương Hồng Vân
Ngày đăng 23/07/2019 | 14:45  | View count: 5052

Tư liệu Hán Nôm là những thư tịch, tài liệu được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, là kho tàng văn hóa vô cùng phong phú của nước ta. Di sản văn hóa Hán Nôm đã trở thành một nhân tố quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa, nó là sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, là nguồn tư liệu quan trọng giúp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có cơ hội tìm hiểu về cội nguồn lịch sử và văn hóa dân tộc.

Nguyễn Nhân Cơ người con sinh ra tại đất Sâm Xuyên, huyện Thanh Trì (nay là thôn Sâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) cụ là Võ tướng thời Cảnh Hưng có công phò vua đánh giặc có nhiều công trạng to lớn, được nhà vua ban cho 3 đạo sắc thăng chức vào các năm Cảnh Hưng thứ 15, thứ 37, thứ 41. Tư liệu viết về cụ không còn nhiều, hiện chỉ còn sắc phong đang được gia đình ông Nguyễn Văn Khu là hậu duệ của cụ Nguyễn Nhân Cơ lưu giữ, bảo quản tại chính tư gia. Để hiểu rõ hơn, bài viết sẽ đi vào phiên âm, dịch nghĩa cụ thể chi tiết.

   

Niên đại năm Cảnh Hưng thứ 37, 41 và dấu “Sắc mệnh chi bảo”

Sắc 1

Phiên âm hán việt:

Sắc: Thanh Trì huyện, Lâm Xuyên xã xuất thân Nghị Vũ bá Nguyễn Nhân Cơ vi dĩ Hậu Nhuệ cơ thuộc viên chính đội trưởng tùy đốc lĩnh quan Điển Trung hầu, thuộc tùy kiêm thống lĩnh quan Diệp Quận công, công thảo đông nam bắc đẳng đạo, lũy kinh chiến trận, pha hữu công tích, dĩ kinh chỉ chuẩn, ưng Chính Vũ úy chức, nhưng tước, khả vi Phấn Lực tướng quân, Thiên Định Trung sở Chính Vũ úy Nghị Vũ bá, hạ trật. Cố sắc.

Cảnh Hưng thập ngũ niên nhị nguyệt sơ nhị nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc cho: Nghị Vũ bá là Nguyễn Nhân Cơ, xuất thân ở xã Lâm Xuyên huyện Thanh Trì làm chính đội trưởng thuộc viên của cơ Hậu Nhuệ, do Điển Trung hầu làm quan đốc lĩnh, cũng trực thuộc cả quan thống lĩnh là Diệp Quận công, thảo phạt các đạo đông, nam, bắc, từng trải qua chiến trận, khá có công trạng, đã được chuẩn chỉ, thăng chức Chính Vũ úy, vẫn tước cũ. Có thể làm Phấn Lực tướng quân, Chính Vũ úy thuộc Thiên Định Trung sở, Nghị Vũ bá, hạ trật. Nay ban sắc!

Ngày mùng 2 tháng 2 năm Cảnh Hưng thứ 15 (tức năm 1755).

 

Sắc 2

 

Phiên âm hán việt:

Sắc Phấn Lực tướng quân, Thiên Định Trung sở xuất thân, chính vũ úy Nghị Vũ bá, hạ trật Nguyễn Nhân Cơ, vi Trung Dực cơ chính đội trưởng, thuộc viên tùy phụng sai đốc lĩnh quan Khuê Trung hầu, đốc chiến quan Châu Thọ hầu, công thảo Hưng Hóa đạo, pha hữu công tích, lũ mông tưởng thưởng, dĩ kinh chỉ chuẩn, ưng thăng Phó hiệu úy chức, nhưng tước, khả vi Tráng Tiết tướng quân lực sĩ, tư phó hiệu úy, Nghị Vũ bá, Thiết kị úy, Trung liệt. Cố sắc.

Cảnh Hưng tam thập thất niên lục nguyệt nhị thập bát nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc cho Phấn Lực tướng quân, Chính Vũ úy, Nghị Vũ bá, hạ trật là Nguyễn Nhân Cơ xuất thân ở Thiên Định Trung sở làm Chính đội trưởng của cơ Trung Dực, tùy phục tòng theo quan đốc lĩnh là Khuê Trung hầu, quan đốc chiến là Châu Thọ hầu, tiến đánh đạo Hưng Hóa, khá có công trạng, nhiều lần được ban thưởng, đã từng có chỉ chuẩn, nên thăng làm chức Phó hiệu úy, vẫn tước cũ, đáng làm Tráng Tiết tướng quân lực sĩ, Ti phó hiệu úy, Nghị Vũ bá, Thiết kị úy, Trung liệt. Nay ban sắc!

Ngày 28 tháng 6 năm Cảnh Hưng thứ 37 (tức năm 1777).

 

Sắc 3

 

Phiên âm hán việt:

Sắc Hoài Viễn tướng quân, Đô chỉ huy sứ, Ti đô chỉ huy thiêm sự xuất thân Cơ Vũ bá, Kiêu Kị úy, trung tự Nguyễn Nhân Cơ vi dĩ Trung Thắng quân doanh thuộc viên phụng thị, hỗ giá bình nam, thăng nhất thứ Tổng binh đồng tri chức, tái tùy quản quan tiền Thiệu Trung công, tiết chinh Thuận Hóa xứ, án thủ cát doanh, tiễu trừ phố khấu, pha hữu cần lao, tái thăng nhất thứ, phụng Đại nguyên soái Tổng quốc chính, Thượng phụ, Duệ Đoán Văn Công Vũ Đức Tĩnh vương chỉ chuẩn, hữu triều thần thiêm nghị, ưng thăng Đô chỉ huy Đồng tri chức, nhưng tước, khả vi Minh Nghị tướng quân Đô chỉ huy sứ Ti đô chỉ huy Đồng tri xuất thân Cơ Vũ bá, Khinh xa úy, Trung ban. Cố sắc.

Cảnh Hưng tứ thập nhất niên ngũ nguyệt thập bát nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc cho Hoài Viễn tướng quân, Đô chỉ huy sứ, Ti đô chỉ huy thiêm sự xuất thân là Cơ Vũ bá, Kiêu Kị úy, Trung tự, tức Nguyễn Nhân Cơ là viên quan hầu cận của Trung Thắng quân doanh, theo hầu bên xe, bình định phương nam. Thăng lần thứ nhất làm chức Tổng binh đồng tri, lại theo tiền quan cai quản là Thiệu Trung công tiến đánh Thuận Hóa, giữ các doanh trại, đuổi bắt giặc cướp, khá có công lao, lại thăng thêm lần nữa, vâng chỉ chuẩn của Đại nguyên soái, Tổng quốc chính, Sư thượng thượng phụ là Duệ Đoán Văn Công Vũ Đức Tĩnh vương, đã có đình thần bàn bạc, nên thăng làm chức Đô chỉ huy Đồng tri, vẫn giữ tước cũ, đáng làm Minh Nghị tướng quân Đô chỉ huy sứ Ti đô chỉ huy đồng tri xuất thân là Cơ Vũ bá, Kinh xa úy, Trung ban. Nay sắc cho!

Ngày 18 tháng 5 năm Cảnh Hưng thứ 41(tức năm 1781).

Những sắc phong có niên đại gần 300 năm tuổi do ông cha để lại có những giá trị đích thực vừa lưu giữ nét văn hóa riêng biệt cũng như giáo dục thế hệ con cháu truyền thống tốt đẹp từ xa xưa. Bên cạnh đó phát huy truyền thống lịch sử của dòng họ kế tục làm rạng danh tổ tiên đời trước, con cháu noi theo sau mở mang xây dựng giữ gìn quê hương, bảo vệ tổ quốc. 

Ngô Quynh – P.VHTT