Đảng - đoàn thể

Cán bộ, đảng viên huyện Thường Tín tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 21,22/7/2022, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hội trường Diên Hồng (nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND  huyện Thường Tín

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thường Tín có đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện ủy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đạt chuyên đề - hình ảnh từ điểm cầu Thường Tín

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đạt chuyên đề về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" tại Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương nhằm quán triệt sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết quan trọng này.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ các phần trong Nghị quyết 18: Các yếu tố nền tảng làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế về đất đai; tính cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề- hình ảnh từ điểm cầu Trung Ương

Về mục tiêu tổng quát Thủ tướng nêu rõ 3 mục tiêu cụ thể.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, về nguồn lực đất đai: Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thứ ba, về thị trường: Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn trong Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và quá trình tổ chức thực hiện.

 

Truyền đạt Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 16/6 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết 19 nêu ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó, đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020.

Về tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 19 xác định: Nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, xuất khẩu nhiều loại nông sản đứng hàng đầu thế giới…

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, để thực hiện được những mục tiêu nêu trên, Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng. Trong đó, đáng chú là nhóm nhiệm vụ giải pháp về nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ và cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Đây là điểm mới của Nghị quyết so với Nghị quyết 26 cũ, nhấn mạnh đến vai trò chủ thể của nông dân, được coi là nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu có tính quyết định đến sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởngphát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đã được xây dựng với rất nhiều điểm mới, cơ bản, hệ trọng. 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung của Nghị quyết, nhất là những quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết, thấy rõ những nội dung này là rất hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đời sống nhân dân, quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Xuân Tiến